ANASAYFA
=> İLİMİZDE HANGİ EVLİYALAR VAR ?
ASIM YILDIRIM BİR YUDUM HİKAYE
NuReTtİn YıLdIz HAYAT REHBERİ DERSLERİ
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE YAPILMASI GEREKENLER
RAMAZAN AYI ÖNEMİ YAPILACAK İBADETLER
BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ
RESİMLİ NAMAZ HOCASI
ÇOCUKLARIMIZA DİNİ OYUNLAR
KURAN-KERİM DİNLE
KURAN-I KERİM MEALİ
İLAHİ DİNLEME SAYFASI
32 VE 54 FARZ
SABAH NAMAZINA NASIL KALKILIR
KIYMETLİ SÖZLER
ESMAÜL HÜSNA RABBİMİZİN 99 İSMİ
ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEV ARŞİVİ
PEYGAMBERLER TARİHİ
HANIMLAR İÇİN YEMEK TARİFLERİ
ŞİFALI BİTKİLER
İBRET ALINACAK RESİMLER
İletişimRahmetullah-i tealâ ecmain
Adana Abdülgafûr Dede (Seyyid) Abdürrezzâk Dede Arpacı Dede Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman Abdülhakim Hüseynî

Afyon Abapûş-i Velî Abdurrahman Sultan Ahmed Dede Çelebi Ârif Küçük Destine Hâtun Fürûrî Mehmed Dede Hacım Sultan Karahisârî Abdürrahîm Efendi Sultan Dîvânî Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı Abdürrahîm Arvâsî Hânî Baba İbrâhim Arvâsî Mehmed Emîn Efendi Seyyid Abdülazîz Aksaray Pîr Ali Aksarâyî Somuncu Baba (Hamîd-i Aksarâyî Hamiduddin-i Aksarayi) Yûsuf Hakîkî Baba

Amasya Abdürrahîm-i Merzifonî Ali Hâfız Amasyalı Seydi Halîfe Bahşî Halîfe Gani Baba Garib Hâfız Habîb Ömer Karamânî Halkalı Evliyâ İğneci Baba İsmâil Sirâceddîn Şirvânî Kılıç Dede Kırklar Dede Kurtboğan Evliyâsı Mustafa Âkif Efendi Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî Pîr İlyas Pîrî Baba Sadreddîn Muhammed Horasânî Sarı Ahmedzâde El-Hac Mehmed Efendi Şeyh Sâdî Topçu Dede

Ankara Abdülhakîm Arvâsî Ahmed Mekkî Efendi Ali Rızâ Acara Ali Semerkandî Hacı Bayrâm-ı Velî Zeynelâbidîn Zivingî

Antalya Ahmed bin Osman Şernûbî Aydın Ahî Bayram Ali Gâlib Vasfi Efendi Alihan Baba Baltalı Dede Dedebağ Dede İmâm Baba Karacaahmed Sultan Muhammed Zühdi Süleymân Rüşdî Efendi Şeyh Kemâl Efendi Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî Yâren Dede

Balıkesir Hasan Baba Pîr Ali Efendi Veli Şemseddîn Bilecik Dursun Fakîh Ebdâl Kumral Edebâlî Şeyh Muhlis Baba

Bingöl - Kiğı Yûsuf Harpûtî Bitlis Abdurrahmân Tâgî Ammâr-ı Yâser Fethullah-ı Verkânisî Sıbgatullah Arvâsî Ziyâeddîn Nurşînî

Bolu Akşemseddîn Geredeli Abdullah Efendi Sâfî Âmidî Bolevî

Bursa Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî Abdürrahîm Tırsî Abdülganî Efendi Abdülkerîm Kâdirî Abdüllatîf Kudsî Açıkbaş Mahmûd Efendi Akbıyık Sultan Alâeddîn Ali Fenârî Bahri Dede Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa Dâvûd-i Halvetî Dâvûd-i Kayserî Dede Halîfe Ebdâl Murâd Emîr Sultan Eskici Mehmed Dede Eşrefoğlu Rûmî Geyikli Baba Hasan Can Hocazâde İsmâil Hakkı Bursevî Lâmiî Çelebi Lütfullah Efendi Kara Hoca Kutbüddîn İznikî Miskâlî Efendi Molla Arab Molla Ayas Molla Fenârî Molla Hayâlî Molla Hüsrev Molla Yegân Muslihuddîn Tavîl Pîr Emîr Sultan Rüstem Halîfe Bursevî Süleymân Çelebi Şeyh Ahmed Efendi Tâcüddîn İbrâhim Karamânî Tezveren Dede Tokatlı Hayreddîn Efendi Üç Kuzular Üftâde Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi Vânî Mehmed Efendi Veli Şemseddîn

Çanakkale - Gelibolu Ahmed Bîcân Ahmed Câhidî Efendi Yazıcızâde Muhammed Efendi

Çankırı Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum Adülbâkî Efendi Abdülcebbâr Dede Ahmed Feyzi Efendi Çerkez Şeyhi Elvan Çelebi Muhyiddîn-i İskilibî Yûsuf Bahri Efendi

Denizli Abdil Dede Ahî Sinan Ahmed Hulûsî Efendi Ahmed İzzet Efendi Arab Dede Avdan Baba Bedirhan Bey Deynekli Baba Hacı Osman Nuri Kepenek Hacı Şam Dede Hasan Feyzi Efendi Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi) Karacaahmed Sultan Koyun Baba Mecnun Dede Sultan Sarı Baba Şa'bân Dede Şeyh Elvan Şeyh Mehmed Şirvânî Uzunca Hayreddîn

Diyarbakır Ahmed Kârazî Diyârıbekrî Ahmed Mürşidî Efendi Sâdık Ali Efendi Şeyh Yûsuf Hemedânî Edirne Abdülkerîm Efendi Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı) Ali bin Emrullah Aşçı Yahyâ Baba Âşık Efendi Behâeddîn bin Lütfullah Cerrahzâde Dizdarzâde Ahmed Efendi Evliyâ Kâsım Paşa Fahreddîn-i Acemî Hasan Sezâî Hıdır Baba Huysuz (Hırçın) Baba Kabûlî Mustafa Efendi Kıyak Baba Koyun Baba Külhânî Ali Baba Nûreddîn Baba Ömer Baba Ramazan Halîfe Receb Enîs Dede Şekmeti Mehmet Efendi Şücâeddîn-i Karamânî Süleyman Zâtî Efendi Tütünsüz Baba Veli Dede Elazığ Ali Septî Ankuzu Baba Arab Baba Beşik Başa Beyzâde Efendi Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi Fâtih Ahmed Baba Hacı Ali Efendi Hacı Muharrem Hilmi Hacı Tevfik Rıfkı Efendi İmâm Efendi Mahmûd Sâminî Murâd Baba Ömer Hüdâî Baba Ömer Nâimî Efendi Seyyid Ahmed Çapakçûrî

Erzincan Hacı Muhammed Sâmi Efendi (Piri Sami) Pîr Ahmed Erzincânî Pîr Fethullah Pîr Muhammed Erzincânî Sâlih Baba Terzi Baba Tesbîh Baba Erzurum Abbas Mehdî Abdurrahmân Gâzi Abdürrezzâk Ali Efendi Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar) Câfer Efendi Habîb Baba Osman Efendi Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir Ebû Muhammed Bayram Efendi Yûnus Emre Gâziantep Aydî Baba Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis) Derviş Hacı Fethullah Efendi Gözükızıl Mehmed Baba Kâsım Aynî Mehmed Hasib Dürri Memik Dede Muhammed Sâmi (Sam) Şâh Velî Ayıntâbî Şeyh Saçaklı Şuaybzâde Ali Âkif Efendi Giresun Seyyid Mahmûd Çağırgan

Hakkari Abdullah-ı Şemdînî Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî Seyyid Sâlih Tâhâ-iHakkârî

Hatay Abdullah bin Hubeyk Ahmed bin Âsım Antâkî Ahmed Kuseyrî Yûsuf bin Esbât Isparta Berdeî Sultan Beşîr-i Ebşîr Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî Gökveli Sultan Hıdırlık Dede Kesikbaş Dede Kocabıyık Erendede Muhammed Çelebi Sultan Osman Efendi Pîrî Halîfe Hamîdî Pîrî Halîfe Sultan Zekeriyyâ Sultan

İçel Muhammed Nûreddîn Efendi Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî

İzmir Ahmed Eğribozî Bekr Sıdkı Visâlî Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi Birgivî Es'ad Efendi Es'ad İleri Hoca İzmirli Osman Nûri Efendi İstanbul Ahmed Şîrânî Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş) Kevserî Muhammed Efendi Mustafa Efendi Vişnezâde

İstanbul

Bakırköy Abdurrahmân Nesîb Efendi

Beşiktaş Abdülhay Efendi Neccârzâde Neccârzâde Muhammed Sıddık Nûri Efendi Yahyâ Efendi
Beyoğlu Esrâr Dede Gavsî Ahmed Dede Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî Hâşimî Emîr Osman Hüseyin Dede Îsâ Dede Kavukçu Ali Dede Muhammed Kumul Efendi Şeyh Gâlib Dede Şeyh İsmâil Rûmî Şeyh Mehmed Rûhî Dede

Eminönü Ahmed Ziyâüddîn Efendi Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî Hakîm Çelebi Hasan Hilmi Efendi Hızır Çelebi Mahrûk Efendi Mehmed Zâhid Kotku Muhammed Ziyâd Muhammed Kâmil Efendi Mustafa Fevzi Efendi Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî Safranbolulu İsmâil Necâti Ünsî Hasan Efendi Vefâ Konev Eyüb Abdullah Kaşgarî Abdülehad Nûri Alâeddîn Arabî Efendi Hasırîzâde Hoca Sa'deddîn Efendi Hüsâmeddîn Nakşi İbrâhim Efendi Îsâ Geylânî Muhammed Fethi Ali Efendi Murâd-ı Münzâvî Murtazâ Efendi Mustafa İzzî Efendi Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi Süleymân Sıdkı Efendi Şerifzâde Mehmed Efendi Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi Şimşir Baba Sivâsî Abdülmecîd Efendi Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak Fâtih Abdullah Hasîb Yardımcı Abdurrahmân Sâmi Niyâzî Abdülazîz Bekkine Ahıskalı Ali Haydar Efendi Ahmed Amiş Efendi Ahmed İbni Kemâl Evranos Dede Feyzullah Efendi Harputlu İshâk Efendi Hasan Adlî Efendi Hattat Hâfız Osman Efendi Mahmûd Çelebi Mehmed Emin Tokâdî Molla Gürânî Muhammed Murâd Efendi Muhammed Nûreddîn Efendi Mustafa Hâkî Efendi Müstekimzâde Süleyman Sa'deddîn Nalıncı Baba Necîb Efendi Nûreddîn Cerrâh /halvetiye -cerrahi kolunu kurucusu/ Nûreddîn Efendi Nûreddînzâde Muslihuddîn Nûrullah Efendi Oflu Muhammed Emin Efendi Ramazan Mahfî Efendi Saçlı İbrâhim Efendi Sa'düddîn İsmâil Efendi Sâlih Efendi Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi Sarı Nasûh Selâhaddîn Uşâkî Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî Seyyid Nizâm Efendi Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi Seyyid Velâyet Sinânüddîn Yûsuf Amâsî Süleymân Halvetî Sünbül Sinân Efendi Şeyh Abdülhalim Efendi Şâh Muhammed Çelebi Vânî Ahmed Efendi Ya'kûb Germiyânî Yanyalı Mustafa İsmet Zenbilli Ali Efendi

Sarıyer Zarîfî Hasan Efendi Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi (H.z) Abdullah Efendi (Himmetzâde) Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî Abdurrahmân-ı Harpûtî Abdülhay Celvetî Ahıskalı Abdullah Efendi Ahmed Raûfî Ali Behçet Efendi Himmet Efendi İbrâhim Hayrânî Muhammed Tevfik Bosnevî Mustafa Mânevî Efendi Nâbî Nasûhî Üsküdârî Nûri Efendi Rûşen Efendi Selâmi Ali Efendi Seyyid Yahyâ Efendi Sinan Erdebîlî Süleymân Hilmi Tunahan Zâkirzâde Abdullah Efendi Şişli İdrîs-i Muhtefî Zeytinburnu Merkez Efendi Sarı Abdullah Efendi Seyyid Muslihuddîn Efendi Şeyh Ali Behçet Efendi

Kahramanmaraş Çomak Dede Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi Derdimend Dede Kanadıkırıkzâde Ali Efendi Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman Alâeddîn Halvetî Şeyh Alâeddîn Rûşenî Yûnus Emre Kars Muhammed Karsî

Kastamonu Abdurrahmân Efendi (Zileli) Abdülfettâh Velî Ahî Şorba Ahmed Siyâhî Âşıklı Sultan Bayraklı Sultan Benli Sultan Deveci Sultan Ebdal Hasan Hacı Dede Hacı Ramazan Hayreddîn Halil bin Kâsım Îsâ Dede Karabaş Sultan Ömer Füâdî Seyyid Ahmed Hicâbî Seyyid Ahmed Sünnetî Şa'bân-ı Velî

Kayseri Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed) Bostancı Baba Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî Göncüzâde Kâsım Efendi Hacı Torun Efendi Hâfız Osman Efendi Harputlu Hacı Ömer Efendi Helvacı Dede İbrâhim Tennûrî Kılıçlı Ali Efendi Necmeddîn İmâd Sâdık Efendi Tâcüddîn İbrâhim Halvetî Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam Zeynelâbidîn Kayserânî Kırklareli Mehmed Eşref Efendi Şühûdî Efendi Kırşehir Ahî Evran Âşık Paşa Mîrim Halvetî

Kocaeli Ahmed Hilmi Efendi Sultan Baba Kütahya Ahmed Dede Kalburcu Şeyhi Muhyiddîn Muhammed Sâkıb Dede Şeyhî

Konya Abdullah-ı Bosnevî Ahmed Eflâkî Ali Gav Sultan Ateşbâz Velî Baba Nîmetullah Nahcuvânî Behâeddîn Veled Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi Bosnalı Abdullah Efendi Bostan Çelebi Celâleddîn-i Rûmî Cemel Ali Dede Çelebi Bustan Çelebi Cemâleddîn Çelebi Ferruh Çelebi Hüsâmeddîn Çelebi Hüsrev Dede Molla Dediği Sultan Evhadüddîn Kirmânî Fahri Efendi Hacı Abdullah Efendi Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Hâdimî Hârûn-i Velî Kâsım Halîfe Ladikli Hacı Ahmed Ağa Mahmûd Hayrânî Mahmûd ve İynel Sultanlar Mehmed Behâeddîn Nakşibendî Muhammed Kudsî Bozkırî Pîr Esad Sultan Pirebi Sultan Sadır Sultan Sadreddîn Konevî Sarı Ya'kûb Selâhaddîn Zerkûb Seyyid Hârûn Velî Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled Sultan Veled Şems-i Tebrîzî Şeyh Ulemâ Ulu Ârif Çelebi

Malatya Abdullah Fahri Baba Abdurrahman Efendi Arabgirli Ömer Baba Boranlı Mustafa Baba Fethullah Mûsulî Hacı Ahmed Efendi Hamîd-i Aksarâyî Keşşâf Hoca Somuncu Baba Tâcüddîn Velî

Manisa Ahmed Şemseddîn Marmaravî Balzat Hacı Baba Velî Mecdüddîn Îsâ Sefer Efendi Şeyh Sinân Taşkesenli İbrahim Efendi Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin Mûsâ bin Mâhîn Mardînî Şehmuz Sultan Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî Muğla Şâhidî İbrâhim Dede

Muş Müştak Baba Nevşehir Hacı Bektâş-ı Velî Hadimü'l Fukara Abdullah Baba Demir Hoca Hasan Dede

Niğde Abdullah Efendi Ahmed Kuddûsî Hacı Mahmûd Efendi Kemâl Ümmî Mîsâlî Baba (Gül Baba) Rize Hasan Dede


Samsun Îsâ Baba Kılıç Dede Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî Şeyh Kutbeddîn Siirt Fakîrullah Gavs-ül-Memdûh İbrâhim Hakkı Erzurûmî Molla Halil Si'ridî Molla Osman Efendi Muhammed Hazîn Mûsâ Hâlidî Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî Şeyh Hüseyin Basretî Şeyh Muhammed Aynî Şeyh-ün-Neccâr Şeyh Mûsâ Şeyh Sabri Şeyh Süleymân Şeyh Türkî Veysel Karânî Zemzem-il Hâssa Sinop Mahmûd Kefevî Pîr Tevekkül Seyyid Bilâl

Sivas Abdülvehhâb Gâzi Kara Şems Şeyh Merzübân-ı Velî Şanlıurfa Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran) Sumâdî (Havran) Şeyh Mesut Horasânî Şırnak - Basret Ahmed Cüzeyrî Meymûn bin Mihrân Muhammed Kadri Hazin Muhammed Saîd Sâlih Sıbkî Şeyh Hâlid Cezerî Şeyh Hâlid Zibârî Şeyh Muhammed Biserî (Kesikbaş) Şeyh Seydâ


Tekirdağ Ahmed Sârbân Behiştî Pîr Ali Efendi

Tokat Abdülmecîd Şirvânî Acebşir Efendi Ali Osman Efendi Behrullah Efendi Behzât-ı Velî Edhem Çelebi Muharrem Efend Mûsâ Fakîh Mustafa Kuddûsî Said Şemîd Seyyid Ömer Efendi Sümbül Baba Şeyh Mahmûd Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî Tokatlı İshak Zencânî Turhal Şeyhi Mustafa Efendi

Trabzon Hacı Dursun Efendi

Uşak Alâeddîn Uşâkî Van Abdurrahmân Arvâsî Abdurrahmân Baba Abdülmecîd Efendi Fehîm-i Arvâsî Halîfe Mustafa Efendi Muhammed Kutub Efendi Muhammed Masûm Muhammed Reşîd Muhammed Sıddık Arvâsî Resûl Zeki Efendi Seyyid Abdülhakîm Sofu Baba Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi Yeri Bilinmeyenler Saîd Nursî h.z Sarı SaltûkBu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ergin, 30.10.2016, 01:49 (UTC):
Arkadaslar seh zekerya mevlana hz mus murat paşada

Yorumu gönderen: Nurettin GÜN, 19.10.2016, 15:48 (UTC):
Arkadaşlar HZ.Zülifl aleyhisselam ergani ilçesinin kuzeyinde dağın tepesindedir türbesi orada birde tarihi mezarlık vardır 20 yıl önce mubaregi ziyaret ettim arabayla dağın yarısına kadar çıkabildim sonra kayalıklardan dolayı arabayı orada bırakıp yayan çıktım mubaregin yanına sadece jipler ve tıraktörler çıkıyordu hoşcakalın.ceyhan.

Yorumu gönderen: CEMİL ÇOKBİLEN, 12.03.2016, 12:49 (UTC):
ALLAH.CC SİZİN GİBİ MÜSLÜMANLARDAN RAZI OLSUN.KARDEŞLERİM.

Yorumu gönderen: Mus Evliyalari Devami, 01.02.2015, 21:28 (UTC):
Seyh Molla İbrahim Efendi=Seyh Ahmet Haci gal Hazretleri=Molla Resul Sipki= Seyh Sait Salihi Efendi(SECME Salihli Koyu Bulanik)=Seyh indiriş Koyunagli Koyu Bulanik)=Seyh Nurettin Efendi Melhemlu Koyu Varto.

Yorumu gönderen: Mus-Evliyalari., 01.02.2015, 21:15 (UTC):
Buyuk Muderris Seyyid Molla Ali KOSEWi Hazretleri(Bulanik Secme, Salihli Koyu)=Seyyid Seyh Ahmet(Varto Melhemlu Koyu).=Mustak Baba(Mus)=Abdulvahab Gazi =Kesik Bas =İbrahim Samidi Zemzemi= Seyh Muhamed Magribi= Seyh Halil ve Seyh Mustafa= Seyh İbrahim(Esenlik Koyu)=Seyh OmerSahubi(Molakent Koyu).

Yorumu gönderen: Mustafa KORALP, 21.01.2015, 09:08 (UTC):
Naksibendi Tarikatinin Seyhi Seyyid Seyh Sait SALIHI Efendinin kabri Mus ili Bulanik ilçesi Secme Koyu Salihli mezrasindadir.

Mus Bulanik Secme Koyu Salihli Mezrasinda Hocrei Tedrrissat Medresesinin korucusu ; Buyuk Muderris Seyyid Molla Ali KOSEWI Hazretlerinin Turbesi Palu ilçesindedir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:


TOPLAM 13714 ziyaretçi Sizlerle büyüyoruz
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=